فعالترین مشاور نقشه برداری و هیدروگرافی

هیدروگرافی دقیق بستر دریا جهت نصب لوله ها در دریا و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی بستر

– هیدروگرافی و محاسبات احجام لایروبی با دقیق ترین دستگاهها و نرم افزارها و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی و ارائه دفترچه محاسبات

.