گواهینامه ها

دریا نقشه پارسیان در زمینه های هیـدرو گـرافـی ، محـاسبات احجـام لایروبی،  نقشـه برداری و فتوگرامتری فعالیت مینماید و دارای گواهینامه های پایه 2 هیدروگرافی و نقشه برداری  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.

فعالترین مشاور نقشه برداری و هیدروگرافی

هیدروگرافی دقیق بستر دریا جهت نصب لوله ها در دریا و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی بستر

– هیدروگرافی و محاسبات احجام لایروبی با دقیق ترین دستگاهها و نرم افزارها و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی و ارائه دفترچه محاسبات

.

همکاران

همکار شرکتهای داخلی و بین المللی

دریا نقشه پارسیان در پروژه های بزرگ میهن عزیزمان ایران و پروژهای خارجی در کشورهای همسایه با سازمان های دولتی و شرکتهای بزرگ داخلی و
بین المللی همکاری داشته است.
در تمامی پروژهای انجام شده، کارفرمایان محترم از خدمات این شرکت رضایت کامل داشته اند.

پروژه های انجام شده

آغاز عملیات هیدروگرافی بندر شیو

با دستور اداره کل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و با همکاری شرکت مهندسین مشاور دریا نقشه پارسیان، عملیات اجرایی هیدروگرافی بندر شیو در شهرستان پارسیان، در هفته دوم بهمن ماه 1401 ،  آغاز گردید. در این پروژه از دقیق ترین تجهیزات هیدروگرافی و نرم افزارهای پیشرفته جهت عمق یابی و ترسیم نقشه های …

انجمن بین المللی حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی  PIANC یک سازمان جهانی است که آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی  برای زیرساخت های حمل و نقل آبی پایدار به بنادر، اسکله ها و آبراه ها ارائه می دهد. PIANC که در سال 1885 در کشور بلژیک …

تجهیزات مهندسی

تجهیزات هیدروگرافی و نقشه برداری شرکت دریا نقشه پارسیان GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5800 همراه با رادیـو مـودم 35 Wat جهت برداشت به روش RTK ساخت آمریکا   اکوساندر Hydrotrac Odomساخت آمریکا       Multi Beam SYSTEM WASSP S3 ساید اسکن سونار GeoAcoustic Side Scan Sonar FISH Model 159D   + GeoAcoustic Tranceiver …

تصاویر پروژه ها


هیدروگرافی تالاب آبکنار
RTK Positioning
GPS RTK Base Station
هیدروگرافی رودخانه های تالاب انزلی

 

 

 

 

 

 


Multibeam

Multibeam WASSP S3
Multibeam WASSP S3
Reason Seabat 9001 Multibaem
Reason Seabat 9001 Multibaem

GeoPulse Sub-Bottom Profiler GeoAcoustic
GeoPulse Sub-Bottom Profiler GeoAcoustic ساب باتوم پروفایلر

GeoAcoustic Side Scan Sonar FISH 159D
GeoAcoustic Side Scan Sonar FISH 159D

هیدروگرافی با اکوساندر مولتی بیم در بندر شهید رجایی   Multi beam Echosounder