تجهیزات مهندسی

تجهیزات هیدروگرافی و نقشه برداری شرکت دریا نقشه پارسیانGPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5700 ساخت آمریکا

GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5800 همراه با رادیـو مـودم 35 Wat جهت برداشت به روش RTK ساخت آمریکا


 GPS IRO-PRO مولتی فرکانس
جی پی اس مولتی فرکانس GPS IRO-PRO با قابلیت دریافت تصحیحات شبکه شمیم

جهت هیدروگرافی دقیق با تمامی متعلقات

اکوساندر Hydrotrac Odomساخت آمریکا


اکوساندر Navisound 210 ساخت شرکت Teledyne-Reason کانادا

 Multibeam_WASSP_S3
اکوساندر مولتی بیم WASSP

(Hemisphere R130) DGPS تک فرکانس با تصحیحات SBAS Beacon, ساخت کانادا

Tide Gauge تاید گیج فشاری HOBO Onset ساخت آمریکا جهت ثبت تراز سطح آب بطور خودکار و دراز مدت

تراز یاب دیجیتال TRIMBLE Dini 22 ساخت آمریکا جهت ترازیابی دقیق

پهپاد فتوگرامتری
پهپاد فتوگرامتری جهت انجام تصویر برداری هوایی

توتال استیشن لایکا TS0
 Total Station Leica TS06

توتال استیشن لایکا


ون وین گراب رسوب بردار _ VAN VEEN GRAB
ون وین گراب جهت نمونه برداری رسوب از بستر دریا و سدها VAN VEEN GRAB