تقدیرنامه ها

عضویت در انجمن های تخصصی بین المللی و داخلی

عضو انجمن بین المللی دریایی PIANC

عضو انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی

عضور انجمن مهندسان نقشه بردار ایران

موفقیت در اخذ گواهی های ISO 9001-2015