همکاران

همکار شرکتهای داخلی و بین المللی

دریا نقشه پارسیان در پروژه های بزرگ میهن عزیزمان ایران و پروژهای خارجی در کشورهای همسایه با سازمان های دولتی و شرکتهای بزرگ داخلی و
بین المللی همکاری داشته است.
در تمامی پروژهای انجام شده، کارفرمایان محترم از خدمات این شرکت رضایت کامل داشته اند.