تصاویر پروژه ها


هیدروگرافی تالاب آبکنار
RTK Positioning
GPS RTK Base Station
هیدروگرافی رودخانه های تالاب انزلی

 

 

 

 

 

 


Multibeam

Multibeam WASSP S3
Multibeam WASSP S3
Reason Seabat 9001 Multibaem
Reason Seabat 9001 Multibaem

GeoPulse Sub-Bottom Profiler GeoAcoustic
GeoPulse Sub-Bottom Profiler GeoAcoustic ساب باتوم پروفایلر

GeoAcoustic Side Scan Sonar FISH 159D
GeoAcoustic Side Scan Sonar FISH 159D

هیدروگرافی با اکوساندر مولتی بیم در بندر شهید رجایی   Multi beam Echosounder